Przetwarzanie danych klientów –  Klauzula informacyjna sklepu internetowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmedica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zawiślańskiej 43, 03-068 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137535, NIP: 5242443301, REGON: 015239710.
 2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@farmedica.pl
 3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
 5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.
 7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8.       Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9.       Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji

zamówienia.

 1.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.